نمایندگی انحصاری شرکت رینگ سازی مشهد در صنف رینگ و لاستیک و روغن در سطح ایران Production
وارد کننده و نمایندگی انحصاری رینگ چرخ اسپرت کادوس و الگانت
نمایندگی انحصاری شرکت رینگ سازی نور نی ریز
نمایندگی شرکت رینگ سازی فن آوران شمال
نمایندگی شرکت رینگ سازی سایپا
نمایندگی شرکت رینگ سازی آر ماشین
نمایندگی انحصاری رینگ سازی اروند چرخ
وارد کننده و نمایندگی لاستیک دبل هپینس
نمایندگی زنجیر چرخ همدان و زنجیر چرخ بوهوی چین